logo
logo

Neem de werknemer die zelf weg ging niet zomaar weer aan binnen drie maanden!

Neem de werknemer die zelf weg ging niet binnen 3 maanden zo maar weer aan!
Het komt voor een goede medewerker gaat weg maar krijgt spijt en wil terug naar zijn oude werkgever. Eerlijkheidshalve moet ik erkennen dat het mij ook wel eens is overkomen. Als werkgver wilt u de werknemer ook wel terug eerst maar weer eens voor bepaalde tijd. Pas daarmee op!! De Hoge raad heeft 20 december 2013 ECLI HR 2013:2127 een arrest gewezen die dat een stuk lastiger maakt. Het arrest heeft tot gevolg dat een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met de terugkerende werknemer niet van rechtswege eindigt maar dat een ontslagvergunning aangevraagd moet worden en vervolgens een opzegging met in achtneming van de geldende opzegtermijn vereist.
Het Nederlandse arbeidsrecht kent in artikel 7; 667 lid 4 BW de zogenaamde Ragetlie”-regel dat als een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd wordt opgevolgd door een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, dan eindigt de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd niet van rechtswege.
Op grond van de zogeheten “Ragetlie”-regel moet het bepaalde tijd contract worden opgezegd. Deze regel is bedoeld om te voorkomen dat de werknemer tegen zijn zin wordt gedwongen om een contract voor onbepaalde tijd om te zetten in een contract voor bepaalde tijd, waarmee hij dus alle ontslagbescherming zou verliezen. Deze rechtsbescherming begrijp ik. Er zijn ook uitzonderingen op de Ragetlie-regel. De arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt wel van rechtswege als:
– tussen de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd en de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd ligt een tussenpoos van tenminste drie maanden,
– de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd was door de rechter ontbonden, of de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd was rechtsgeldig opgezegd.
Nu zou je zeggen die werknemer heeft zelf rechtsgeldig opgezegd, niets aan de hand. Door de opzegging eindigt de arbeidsovereenkomst, de werknemer hoeft immers geen ontslagvergunning te vragen. Die werknemer heeft die bescherming van de Ragetlie regel helemaal niet nodig. Hij weet donders goed wat hij doet hij wil een andere baan en zegt welbewust de arbeidsovereenkomst met zijn oude werkgever op. Zo dacht ook de PG over de zaak. De Hoge raad ziet het anders en heeft echter bepaald dat een contract voor bepaalde tijd niet van rechtswege eindigt met een medewerker die zelf welbewust zijn dienstverband voor onbepaalde tijd heeft opgezegd en die opnieuw in dienst is getreden (bij de oude werkgever) voor bepaalde tijd. “Het strook met deze ratio van art.7:667 lid 4 BW dat onder rechtsgeldige opzegging niet te verstaan een opzegging door de werknemer. Bij die opzegging vindt immers geen toetsing van het ontslag plaats. Voorts wordt opgemerkt dat, gezien de bescherming werknemer die door de wetgever met het artikellid is beoogd, ook geen goede grond bestaat om onderscheid te maken tussen beëindiging van de arbeidsovereenkomst op grond van wederzijds goedvinden- ten aanzien waarvan vaststaat dat de wetgever van de eis van opzegging heeft willen handhaven – en die door opzegging van de werknemer. In beide gevallen berust de beëindiging immers (mede) op een daarop gerichte verklaring of gedraging van de werknemer, die meebrengt dat deze (bij die beëindiging) de ontslagbescherming mist waarop hij bij andere beëindigingswijzen aanspraak kan maken, terwijl het verschil tussen beide beëindigingswijzen zeer gering kan zijn. “”
De gedachte van de Hoge Raad is dus dat de werknemer met zijn opzegging geen rechtsbescherming heeft genoten, en deze alsnog zou moeten genieten, aldus de Hoge Raad. De werkgever moet dan dus opzeggen nadat eerst een ontslagvergunning is verleend door het UWV. Conclusie herintreding binnen 3 maanden van een medewerker die in dienst is voor onbepaalde tijd is bepaald niet aantrekkelijker gemaakt met deze uitspraak. De oplossing voor de werkgever is simpel. Als u de werknemer terug wilt maar wel voor bepaalde tijd wacht dan meer dan drie maanden alvorens hem weer i dienst te nemen. Bij een tweede overeenkomst voor onbepaalde tijd doet deze problematiek zich niet voor.

Comments are closed.